O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Statyczne części klas

Aby zakończyć już to wprowadzenie do podstaw diagramów klas, przyjrzyjmy się jednej z najbardziej zawiłych cech klas — statycznemu atrybutowi lub operacji.

W języku UML operacje, atrybuty, a nawet same klasy mogą zostać zadeklarowane jako statyczne. Aby łatwiej zrozumieć, co oznacza słowo „statyczne”, musimy przyjrzeć się okresom istnienia zwykłych niestatycznych składowych klasy. Najpierw spójrzmy ponownie na klasę o nazwie BlogAccount przedstawioną wcześniej w tym rozdziale, a powtórzoną na Rysunek 4-21.

Klasa BlogAccount składa się z trzech zwykłych atrybutów oraz jednej zwykłej operacji

Rysunek 4-21. Klasa BlogAccount składa się z trzech zwykłych atrybutów oraz jednej zwykłej operacji

Ponieważ wszystkie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required