O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Struktury wewnętrzne

W Rozdział 5. wprowadzone zostały związki pomiędzy klasami oparte na posiadaniu. Należały do nich asocjacja („posiada”) oraz złożenie („zawiera”). Struktury złożone umożliwiają przedstawienie tych związków w inny sposób. Kiedy widzimy obraz struktury wewnętrznej klasy, możemy te związki pokazać bezpośrednio wewnątrz niej samej. Związki pomiędzy elementami struktury wewnętrznej klasy istnieją jedynie w jej kontekście. W związku z tym można je rozpatrywać jako związki zależne od kontekstu. Aby przekonać się, dlaczego struktury wewnętrzne są przydatne, przyjrzyjmy się związkowi, którego nie można zamodelować na diagramie klas.

Sytuacja, w której diagramy klas nie zadziałają

Na Rysunek 11-2 przedstawiony został ponownie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required