Struktury wewnętrzne

W Rozdział 5. wprowadzone zostały związki pomiędzy klasami oparte na posiadaniu. Należały do nich asocjacja („posiada”) oraz złożenie („zawiera”). Struktury złożone umożliwiają przedstawienie tych związków w inny sposób. Kiedy widzimy obraz struktury wewnętrznej klasy, możemy te związki pokazać bezpośrednio wewnątrz niej samej. Związki pomiędzy elementami struktury wewnętrznej klasy istnieją jedynie w jej kontekście. W związku z tym można je rozpatrywać jako związki zależne od kontekstu. Aby przekonać się, dlaczego struktury wewnętrzne są przydatne, przyjrzyjmy się związkowi, którego nie można zamodelować na diagramie klas.

Sytuacja, w której diagramy klas nie zadziałają

Na Rysunek 11-2 przedstawiony został ponownie ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.