O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Uczestnicy, połączenia oraz komunikaty

Diagram komunikacji składa się z trzech elementów: uczestników, połączeń komunikacyjnych pomiędzy nimi oraz komunikatów, które mogą być przekazywane przy ich użyciu. Elementy te zostały przedstawione na Rysunek 8-1.

Uczestnicy (ang. participantsprzyp. tłum.) reprezentowani są na diagramie komunikacji przez prostokąt. Nazwa uczestnika oraz klasa umieszczane są w środku tego prostokąta. Nazwa uczestnika zapisana jest w formacie <nazwa>:<klasa>, który przypomina format zapisu uczestników na diagramie sekwencji.

Diagramy komunikacji są o wiele prostsze od diagramów sekwencji i składają się z uczestników oraz połączeń

Rysunek 8-1. Diagramy komunikacji są o wiele prostsze od diagramów sekwencji i składają się z ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required