Rynki n-stronne

Większość rynków łączy jedynie dwie grupy: kupujących i sprzedających. Kupujący są źródłem przychodów; sprzedający dostarczają w zamian towarów lub usług. Ekonomiści nazywają rynki łączące dwie lub więcej grup klientów/użytkowników ze sprzedającymi/partnerami rynkami n-stronnymi (ang. n-sided markets), gdzie n oznacza ilość różnych grup (patrz Tabela 2-1, stworzona na podstawie tabel i przykładów z książki Marco Iansitiego i Roya Leviena The Keystone Advantage (Harvard Business School Press) i artykułu HBR Strategies for Two-Sided markets (Eisenmann i in.), patrz sekcja „Rynki n-stronne i ekosystemy” w „Przypisach końcowych”).

Tabela 2-1. Rynki n-stronne w różnych sektorach

BRANŻA

PLATFORMA

STRONA 1

STRONA 2

DARMOWE LUB BARDZO ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.