Menedżer zasobów serwera plików

System Windows Server 2008 został wyposażony w zintegrowaną konsolę zarządzania o nazwie Menedżer zasobów serwera plików. Łączy ona dużą grupę różnorodnych narzędzi służących do monitorowania przechowywanych na serwerze plików zasobów i administrowania nimi. Jego trzy podstawowe składniki pozwalają skonfigurować przydziały miejsca na dysku, wykrywać niepożądane typy plików oraz generować szczegółowe raporty, pomocne w szukaniu odpowiedzi na pytanie, jakie i czyje dane zajmują najwięcej miejsca.

Aby wyświetlić narzędzia Menedżera zasobów serwera plików, otwieramy Menedżer serwera, po czym rozwijamy gałąź Usługi plików/Zarządzanie udziałami i magazynowaniem/Menedżer zasobów serwera plików. Ilustruje to Rysunek 3-20 ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.