Po stronie użytkownika

W tym podrozdziale pokażemy, jak wyglądają interakcje z Usługami terminalowymi z perspektywy klienta.

Korzystanie z klienta RDP

Systemy Windows XP i Windows Vista są wyposażone w oprogramowanie klienta RDP o nazwie Podłączanie pulpitu zdalnego. Odpowiedni skrót znajdziemy w menu Start/Wszystkie programy/ Akcesoria/Komunikacja. Jego uruchomienie powoduje wyświetlenie okna przedstawionego na Rysunek 10-2.

Podstawowe okno narzędzia Podłączanie pulpitu zdalnego

Rysunek 10-2. Podstawowe okno narzędzia Podłączanie pulpitu zdalnego

Do utworzenia najprostszego połączenia wystarczy wpisanie nazwy serwera i kliknięcie przycisku Połącz. Aby dostosować parametry połączenia do własnych ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.