Protokół RDP (Remote Desktop Protocol)

Praca Usług terminalowych opiera się na protokole Remote Desktop Protocol (RDP, protokół pulpitu zdalnego). Protokół ten jest rozszerzeniem rodziny norm T.120. Jest to protokół zdolny do pracy wielokanałowej, pozwalający przekazywać dane komunikacyjne z urządzeń i dane prezentacji z serwera przy użyciu wielu kanałów wirtualnych. Protokół łatwo rozszerzać. Standard dopuszcza korzystanie z 64 000 kanałów transmisji danych, opisuje także transmisję wielopunktową.

Elementy protokołu RDP zostały przedstawione na Rysunek 10-1.

Przegląd protokołu RDP

Rysunek 10-1. Przegląd protokołu RDP

Nowe oprogramowanie klienckie Usług terminalowych ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.