Wstępne czynności konfiguracyjne

Po zmianie hasła użytkownik zostaje zalogowany jako administrator i ukazuje się okno Zadania konfiguracji początkowej, przedstawione na Rysunek 2-7. Umożliwia ono wykonanie podstawowych czynności niezbędnych do przygotowania komputera do pracy, takich jak określenie strefy czasowej, konfiguracji IP, nazwy komputera i grupy roboczej lub domeny oraz zainstalowanie aktualizacji.

Zdecydowanie polecam rozpoczęcie od kliknięcia łącza Pobierz i zainstaluj aktualizacje (o ile tylko dysponujemy aktywnym połączeniem z Internetem). Zainstalujemy w ten sposób kompletny zestaw uaktualnień i pakietów serwisowych.

Ostrzeżenie

Przy ilości zagrożeń, jakie niesie ze sobą obecnie połączenie z Internetem, warto zalecić instalowanie ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.