Rozdział 1. Wiadomości podstawowe

W kolejnych podrozdziałach wchodzących w skład niniejszego rozdziału poznasz nowe cechy systemu Windows Vista, przyjrzysz się wyglądowi interfejsu środowiska operacyjnego oraz zaznajomisz się z najważniejszymi koncepcjami i komponentami, które zostały w nim zastosowane. Aby poznać wskazówki i skróty przydatne w czasie korzystania z plików, okien i aplikacji, przejdź do Rozdział 2.

Co nowego w systemie Windows Vista

Środowisko Windows Vista stanowi milowy krok w historii rozwoju systemu Windows i chociaż podstawowe metody korzystania z niego pozostały takie same, zmieniło się bardzo wiele jego elementów. Oto najważniejsze dodatki i modyfikacje odróżniające środowisko Windows Vista od systemu Windows XP:

Interfejs ...

Get Windows Vista. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.