Rozdział 7. Darmowe oprogramowanie

Nawet bezpośrednio po zainstalowaniu systemu Windows Vista rzut oka na menu Start/Wszystkie programy pozwala stwierdzić, że zawiera ono dość bogaty zestaw aplikacji dołączonych przez Microsoft — jak ujęto by to w reklamie, są one darmowym dodatkiem. W niniejszym rozdziale omówiono te programy. Kilka z nich prawdopodobnie zasługiwałoby na poświęcenie im kolejnych książek z tej samej serii, co niniejsza.

W tym rozdziale zostaną one opisane w kolejności półalfabetycznej — to znaczy takiej, w jakiej pojawiają się w menu Wszystkie programy (Rysunek 7-1).

Na przykład pozycja Akcesoria nie jest opisywana jako pierwsza, ponieważ znajduje się na dalszym miejscu w menu Wszystkie programy.

Programy domyślne

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.