O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Darmowe oprogramowanie

Nawet bezpośrednio po zainstalowaniu systemu Windows Vista rzut oka na menu Start/Wszystkie programy pozwala stwierdzić, że zawiera ono dość bogaty zestaw aplikacji dołączonych przez Microsoft — jak ujęto by to w reklamie, są one darmowym dodatkiem. W niniejszym rozdziale omówiono te programy. Kilka z nich prawdopodobnie zasługiwałoby na poświęcenie im kolejnych książek z tej samej serii, co niniejsza.

W tym rozdziale zostaną one opisane w kolejności półalfabetycznej — to znaczy takiej, w jakiej pojawiają się w menu Wszystkie programy (Rysunek 7-1).

Na przykład pozycja Akcesoria nie jest opisywana jako pierwsza, ponieważ znajduje się na dalszym miejscu w menu Wszystkie programy.

Programy domyślne

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required