Wprowadzenie do SQL

Book description

SQL jest idealnym narzędziem do pracy z danymi. Mimo upływu lat jego znaczenie nie maleje, a sam język wciąż jest unowocześniany i rozwijany. Dziś szczególnie przydają się jego ogromne możliwości w zakresie przetwarzania danych. Co ciekawe, SQL pozwala również na stosowanie technik służących do zarządzania ogromnymi zbiorami informacji czy korzystanie z nierelacyjnych baz danych. Osoba, która obok Pythona czy R radzi sobie z SQL i potrafi z morza danych wyodrębnić użyteczne informacje, jest wyjątkowo cennym pracownikiem.

To przystępny podręcznik, dzięki któremu programiści szybko opanują podstawy SQL - nauczą się tworzenia aplikacji bazodanowych, przeprowadzania zadań administracyjnych oraz generowania raportów. Ujęto tu takie zagadnienia jak zapytania SELECT, filtrowanie danych oraz ich konwersja, grupowanie i agregacja. Znalazło się tutaj także wprowadzenie do transakcji, przedstawiono też zasady tworzenia widoków, złączeń i ograniczeń. To wydanie zostało uzupełnione omówieniem funkcji analitycznych, strategii pracy z ogromnymi bazami danych oraz zagadnień związanych z big data. W każdym rozdziale zaprezentowano kluczowe koncepcje SQL, które dodatkowo wyjaśniono na podstawie wielu dokładnie omówionych przykładów. Ćwiczenia zamieszczone na końcu poszczególnych rozdziałów pomogą w sprawdzeniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy.

Dzięki książce:

opanujesz podstawy języka SQL i ważniejszych funkcji zaawansowanych
zaczniesz pisać zapytania SQL
nauczysz się tworzyć obiekty bazy danych
poznasz sposoby współdziałania zbiorów danych i zapytań
dowiesz się, jak konwertować i przetwarzać dane za pomocą funkcji wbudowanych SQL

Table of contents

 1. Wprowadzenie
  1. Dlaczego warto poznać SQL?
  2. Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
  3. Struktura książki
  4. Konwencje zastosowane w książce
  5. Użycie przykładowych kodów
  6. Podziękowania
 2. Rozdział 1. Krótkie wprowadzenie
  1. Wprowadzenie do baz danych
   1. Nierelacyjne systemy baz danych
   2. Model relacyjny
   3. Wybrana terminologia
  2. Co to jest SQL?
   1. Klasy zapytań SQL
   2. SQL — język nieproceduralny
   3. Przykłady zapytań SQL
  3. Co to jest MySQL?
  4. Nie tylko relacyjne bazy danych
  5. Co się znajduje w magazynie danych?
 3. Rozdział 2. Tworzenie bazy danych i wstawianie informacji
  1. Tworzenie bazy danych MySQL
  2. Stosowanie narzędzia powłoki mysql
  3. Typy danych MySQL
   1. Dane znakowe
    1. Kodowanie znaków
    2. Dane tekstowe
   2. Dane liczbowe
   3. Dane dotyczące daty i godziny
  4. Tworzenie tabeli
   1. Etap 1. — projektowanie
   2. Etap 2. — dopracowywanie
   3. Etap 3. — tworzenie zapytania schematu SQL
  5. Wstawianie danych do tabel i modyfikowanie tabel
   1. Wstawianie danych
    1. Generowanie liczbowych danych klucza
    2. Zapytanie insert
   2. Uaktualnianie danych
   3. Usuwanie danych
  6. Gdy poprawne składniowo zapytanie nie zostanie prawidłowo wykonane
   1. Nieunikatowy klucz podstawowy
   2. Brak klucza zewnętrznego
   3. Złamanie reguł dotyczących wartości kolumny
   4. Nieprawidłowa konwersja daty
  7. Baza danych Sakila
 4. Rozdział 3. Krótkie wprowadzenie do zapytań pobierających dane
  1. Zapytanie pobierające dane
  2. Klauzule zapytania
  3. Klauzula SELECT
   1. Aliasy kolumn
   2. Usuwanie duplikatów
  4. Klauzula FROM
   1. Tabele
    1. Tabele potomne (wygenerowane przez podzapytanie)
    2. Tabele tymczasowe
    3. Widoki
   2. Łączenie tabel
   3. Definiowanie aliasu tabeli
  5. Klauzula WHERE
  6. Klauzule GROUP BY i HAVING
  7. Klauzula ORDER BY
   1. Rosnąca i malejąca kolejność sortowania
   2. Sortowanie według liczbowych miejsc zarezerwowanych
  8. Sprawdź się!
   1. Ćwiczenie 3.1
   2. Ćwiczenie 3.2
   3. Ćwiczenie 3.3
   4. Ćwiczenie 3.4
 5. Rozdział 4. Filtrowanie
  1. Sprawdzanie warunku
   1. Stosowanie nawiasu
   2. Stosowanie operatora not
  2. Definiowanie warunku
  3. Typy warunków
   1. Warunki równości
    1. Warunki nierówności
    2. Modyfikowanie danych za pomocą warunków równości
   2. Warunki zakresu
    1. Operator BETWEEN
    2. Zakres ciągu tekstowego
   3. Warunki elementów składowych
    1. Stosowanie podzapytań
    2. Stosowanie operatora NOT IN
   4. Warunki dopasowania
    1. Stosowanie znaków wieloznacznych
    2. Stosowanie wyrażeń regularnych
  4. NULL — czteroliterowe słowo
  5. Sprawdź się!
   1. Ćwiczenie 4.1
   2. Ćwiczenie 4.2
   3. Ćwiczenie 4.3
   4. Ćwiczenie 4.4
 6. Rozdział 5. Wykonywanie zapytań do wielu tabel
  1. Co to jest złączenie?
   1. Iloczyn kartezjański
   2. Złączenie wewnętrzne
   3. Składnia ANSI złączenia
  2. Złączanie co najmniej trzech tabel
   1. Stosowanie podzapytań jako tabel
   2. Dwukrotne użycie tej samej tabeli
  3. Samozłączenie
  4. Sprawdź się!
   1. Ćwiczenie 5.1
   2. Ćwiczenie 5.2
   3. Ćwiczenie 5.3
 7. Rozdział 6. Praca ze zbiorami danych
  1. Wprowadzenie do teorii zbiorów
  2. Teoria zbiorów danych w praktyce
  3. Operatory zbioru
   1. Operator UNION
   2. Operator INTERSECT
   3. Operator EXCEPT
  4. Reguły dotyczące działania operatorów zbiorów
   1. Sortowanie wyników zapytań złożonych
   2. Pierwszeństwo operatorów zbiorów
  5. Sprawdź się!
   1. Ćwiczenie 6.1
   2. Ćwiczenie 6.2
   3. Ćwiczenie 6.3
 8. Rozdział 7. Generowanie danych i ich konwersja
  1. Praca z ciągami tekstowymi
   1. Generowanie ciągów tekstowych
    1. Wstawianie danych zawierających apostrof
    2. Dołączanie znaków specjalnych
   2. Operacje na ciągach tekstowych
    1. Funkcje ciągu tekstowego zwracające liczby
    2. Funkcje ciągów tekstowych zwracające ciągi tekstowe
  2. Praca z danymi liczbowymi
   1. Wykonywanie funkcji arytmetycznych
   2. Określanie dokładności liczb
   3. Obsługa liczb ze znakiem
  3. Praca z danymi dotyczącymi daty i godziny
   1. Strefy czasowe
   2. Generowanie danych dotyczących daty i godziny
    1. Ciąg tekstowy reprezentujący dane w postaci daty i godziny
    2. Konwersja ciągu tekstowego na datę
    3. Funkcje przeznaczone do generowania daty
   3. Przeprowadzanie operacji na danych dotyczących daty i godziny
    1. Funkcje zwracające datę
    2. Funkcje daty i godziny zwracające ciągi tekstowe
    3. Funkcje daty i godziny zwracające liczby
  4. Funkcje konwersji
  5. Sprawdź się!
   1. Ćwiczenie 7.1
   2. Ćwiczenie 7.2
   3. Ćwiczenie 7.3
 9. Rozdział 8. Grupowanie i agregacja
  1. Koncepcje grupowania
  2. Funkcje agregacji
   1. Grupy jawne kontra niejawne
   2. Zliczanie odmiennych wartości
   3. Stosowanie wyrażeń
   4. Obsługa wartości null
  3. Generowanie grup
   1. Grupowanie na podstawie jednej kolumny
   2. Grupowanie na podstawie wielu kolumn
   3. Grupowanie za pomocą wyrażeń
   4. Generowanie zestawień
  4. Warunek filtrowania grupy
  5. Sprawdź się
   1. Ćwiczenie 8.1
   2. Ćwiczenie 8.2
   3. Ćwiczenie 8.3
 10. Rozdział 9. Podzapytania
  1. Co to jest podzapytanie?
  2. Typy podzapytań
  3. Podzapytania niepowiązane
   1. Podzapytania z wieloma rekordami i jedną kolumną
    1. Operatory in i not in
    2. Operator all
    3. Operator any
   2. Podzapytania obejmujące wiele kolumn
  4. Podzapytania powiązane
   1. Operator exists
   2. Przeprowadzanie operacji na danych przy użyciu podzapytań powiązanych
  5. Kiedy używać podzapytań?
   1. Podzapytanie jako źródło danych
    1. Tworzenie danych
    2. Podzapytania zorientowane na zadanie
    3. Najczęściej stosowane wyrażenia w tabelach
   2. Podzapytanie jako generator wyrażeń
  6. Podsumowanie dotyczące podzapytań
  7. Sprawdź się!
   1. Ćwiczenie 9.1
   2. Ćwiczenie 9.2
   3. Ćwiczenie 9.3
 11. Rozdział 10. Złączenia raz jeszcze
  1. Złączenia zewnętrzne
   1. Złączenia zewnętrzne lewe i prawe
   2. Trzykierunkowe złączenie zewnętrzne
  2. Złączenia krzyżowe
  3. Złączenia naturalne
  4. Sprawdź się
   1. Ćwiczenie 10.1
   2. Ćwiczenie 10.2
   3. Ćwiczenie 10.3 (dodatkowe)
 12. Rozdział 11. Logika warunkowa
  1. Co to jest logika warunkowa?
  2. Wyrażenie CASE
   1. Wyszukiwane wyrażenie CASE
   2. Proste wyrażenia CASE
  3. Przykłady wyrażeń CASE
   1. Przekształcanie zbioru wynikowego
   2. Sprawdzanie pod kątem istnienia relacji
   3. Błędy dzielenia przez zero
   4. Uaktualnianie warunkowe
   5. Obsługa wartości null
  4. Sprawdź się
   1. Ćwiczenie 11.1
   2. Ćwiczenie 11.2
 13. Rozdział 12. Transakcje
  1. Wielodostępne bazy danych
   1. Blokady
   2. Zasięg blokady
  2. Co to jest transakcja?
   1. Rozpoczynanie transakcji
   2. Kończenie transakcji
   3. Punkt zapisu transakcji
  3. Sprawdź się
   1. Ćwiczenie 12.1
 14. Rozdział 13. Indeksy i ograniczenia
  1. Indeks
   1. Tworzenie indeksu
    1. Indeks unikatowy
    2. Indeks wielokolumnowy
   2. Typy indeksów
    1. Indeks B-drzewa
    2. Indeks mapy bitowej
    3. Indeks tekstowy
   3. Sposoby użycia indeksów
   4. Wady indeksu
  2. Ograniczenia
   1. Definiowanie ograniczenia
  3. Sprawdź się
   1. Ćwiczenie 13.1
   2. Ćwiczenie 13.2
 15. Rozdział 14. Widoki
  1. Co to jest widok?
  2. Do czego można wykorzystać widok?
   1. Bezpieczeństwo danych
   2. Agregacja danych
   3. Ukrywanie złożoności
   4. Złączanie danych partycjonowanych
  3. Widok możliwy do uaktualniania
   1. Uaktualnianie prostych widoków
   2. Uaktualnianie widoku złożonego
  4. Sprawdź się
   1. Ćwiczenie 14.1
   2. Ćwiczenie 14.2
 16. Rozdział 15. Metadane
  1. Dane dotyczące danych
  2. Baza danych information_schema
  3. Praca z metadanymi
   1. Skrypt generowania schematu
   2. Weryfikacja wdrożenia
   3. Dynamiczne generowanie kodu SQL
  4. Sprawdź się
   1. Ćwiczenie 15.1
   2. Ćwiczenie 15.2
 17. Rozdział 16. Funkcje analityczne
  1. Koncepcje funkcji analitycznych
   1. Okno danych
   2. Sortowanie z uwzględnieniem ustawień regionalnych
  2. Ranking
   1. Funkcje rankingu
   2. Generowanie wielu rankingów
  3. Funkcje raportujące
   1. Ramka okna
   2. Funkcje lag() i lead()
   3. Konkatenacja wartości kolumny
  4. Sprawdź się
   1. Ćwiczenie 16.1
   2. Ćwiczenie 16.2
   3. Ćwiczenie 16.3
 18. Rozdział 17. Praca z ogromnymi bazami danych
  1. Partycjonowanie
   1. Koncepcje związane z partycjonowaniem
   2. Partycjonowanie tabeli
   3. Partycjonowanie indeksu
   4. Metody partycjonowania
    1. Partycjonowanie zakresu
    2. Partycjonowanie listy
    3. Partycjonowanie hash
    4. Partycjonowanie złożone
   5. Zalety partycjonowania
  2. Klastrowanie
  3. Sharding
  4. Big data
   1. Hadoop
   2. Bazy danych NoSQL i oparte na dokumentach
   3. Przetwarzanie w chmurze
  5. Podsumowanie
 19. Rozdział 18. SQL i big data
  1. Wprowadzenie do narzędzia Apache Drill
  2. Stosowanie narzędzia Apache Drill podczas wykonywania zapytań do plików
  3. Wykonywanie zapytań do MySQL za pomocą narzędzia Apache Drill
  4. Wykonywanie zapytań do MongoDB za pomocą narzędzia Apache Drill
  5. Apache Drill i wiele źródeł danych
  6. Przyszłość języka SQL
 20. Dodatek A Diagram związków encji przykładowej bazy danych
 21. Dodatek B Odpowiedzi do zadań
  1. Rozdział 3.
   1. Ćwiczenie 3.1
   2. Ćwiczenie 3.2
   3. Ćwiczenie 3.3
   4. Ćwiczenie 3.4
  2. Rozdział 4.
   1. Ćwiczenie 4.1
   2. Ćwiczenie 4.2
   3. Ćwiczenie 4.3
   4. Ćwiczenie 4.4
  3. Rozdział 5.
   1. Ćwiczenie 5.1
   2. Ćwiczenie 5.2
   3. Ćwiczenie 5.3
  4. Rozdział 6.
   1. Ćwiczenie 6.1
   2. Ćwiczenie 6.2
   3. Ćwiczenie 6.3
  5. Rozdział 7.
   1. Ćwiczenie 7.1
   2. Ćwiczenie 7.2
   3. Ćwiczenie 7.3
  6. Rozdział 8.
   1. Ćwiczenie 8.1
   2. Ćwiczenie 8.2
   3. Ćwiczenie 8.3
  7. Rozdział 9.
   1. Ćwiczenie 9.1
   2. Ćwiczenie 9.2
   3. Ćwiczenie 9.3
  8. Rozdział 10.
   1. Ćwiczenie 10.1
   2. Ćwiczenie 10.2
   3. Ćwiczenie 10.3 (dodatkowe)
  9. Rozdział 11.
   1. Ćwiczenie 11.1
   2. Ćwiczenie 11.2
  10. Rozdział 12.
   1. Ćwiczenie 12.1
  11. Rozdział 13.
   1. Ćwiczenie 13.1
   2. Ćwiczenie 13.2
  12. Rozdział 14.
   1. Ćwiczenie 14.1
   2. Ćwiczenie 14.2
  13. Rozdział 15.
   1. Ćwiczenie 15.1
   2. Ćwiczenie 15.2
  14. Rozdział 16.
   1. Ćwiczenie 16.1
   2. Ćwiczenie 16.2.
   3. Ćwiczenie 16.3
  15. O autorze
  16. Kolofon

Product information

 • Title: Wprowadzenie do SQL
 • Author(s): Alan Beaulieu
 • Release date: July 2021
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9788328377806