O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Protokół TLS

Protokół SSL został pierwotnie zaprojektowany przez firmę Netscape w celu zaimplementowania w sieci WWW zabezpieczeń dla transakcji e-commerce. Wymagały one szyfrowania do zabezpieczenia danych osobowych klientów oraz uwierzytelniania i gwarancji integralności danych w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu transakcji. Aby to osiągnąć, w warstwie aplikacji, bezpośrednio nad warstwą TCP, zaimplementowany został protokół SSL (patrz Rysunek 4-1). Pozwoliło to protokołom wyższej warstwy (HTTP, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe itd.) działać w sposób niezmieniony i jednocześnie oferować bezpieczną komunikację w sieci.

Rysunek 4-1. Protokół Transport Layer Security (TLS)

Kiedy protokół SSL jest używany poprawnie, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required