O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.9. Uzyskiwanie części dopasowanego tekstu

Problem

Tak jak w „3.7. Uzyskiwanie dopasowanego tekstu”, dysponujemy wyrażeniem regularnym pasującym do pewnego fragmentu przetwarzanego tekstu, jednak tym razem chcemy dopasować tylko część tego podłańcucha. Aby wyodrębnić interesującą nas część, uzupełniamy nasze wyrażenie regularne o grupę przechwytującą (patrz „2.9. Grupowanie i przechwytywanie fragmentów dopasowań”).

Na przykład wyrażenie regularne <http://([a-z0-9.-]+)> pasuje do fragmentu http://www.regexcookbook.com komunikatu Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej http://www.regexcookbook.com — zapraszamy. Fragment tego wyrażenia umieszczony w pierwszej grupie przechwytującej pasuje do łańcucha www.regexcookbook.com, a naszym celem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required