Silniki magazynu danych w MySQL

W tym podrozdziale zostanie przedstawiony ogólny opis silników magazynu danych w MySQL. Zaprezentowany opis nie będzie szczegółowy, ponieważ poszczególne silniki magazynu danych i ich zachowania zostaną omówione w kolejnych rozdziałach książki. Jednak nawet ta książka nie jest pełnym źródłem dokumentacji, czytelnik powinien zapoznać się z podręcznikami użytkownika silników magazynu danych, które zamierza stosować. MySQL ma również forum poświęcone silnikom magazynu danych, na którym bardzo często podawane są łącza prowadzące do dodatkowych informacji i interesujących sposobów używania silników.

Jeżeli czytelnik chce tylko porównać silniki na wyższym poziomie, wówczas może po prostu przejść do Tabela 1-3 znajdującej ...

Get Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.