Rozdział 5. Zbieranie i wyświetlanie rekordów

W tym rozdziale, odpowiadającym pierwszemu sprintowi, wejdziemy na pierwszy poziom piramidy wartości danych (Rysunek 5-1). Zmontujemy (połączymy) poszczególne części naszego potoku przetwarzania danych, od surowych danych wejściowych do danych widocznych na ekranach użytkowników. Dzięki temu pojedynczy programiści będą w stanie publikować surowe rekordy danych w aplikacji WWW. W ramach tego zadania uruchomimy też naszą aplikację na bazie prawdziwych danych, tym samym wprowadzając ją w obszar rzeczywistych i praktycznych potrzeb użytkowników docelowych.

Poziom 1. — wyświetlanie prostych rekordów

Rysunek 5-1. Poziom 1. — wyświetlanie prostych rekordów ...

Get Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.