O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Eksplorowanie danych w raportach

W kolejnej iteracji, czyli w trzecim już sprincie, rozbudujemy nasze strony z wykresami do postaci pełnoprawnych raportów (patrz Rysunek 7-1). W tym kroku wykresy staną się interaktywne, strony statyczne staną się dynamiczne, a dane będą nadawać się do eksploracji w sieci połączonych ze sobą encji (z wykresami). Tak zdefiniujemy kompletność poziomu raportów w piramidzie wartości danych.

Poziom 3. — eksploracja danych przez raporty

Rysunek 7-1. Poziom 3. — eksploracja danych przez raporty

Przykładowy kod do tego rozdziału jest dostępny pod adresem https://github.com/rjurney/Agile_Data_Code/tree/master/ch07. Publikowane tam repozytorium wystarczy sklonować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required