Rozdział 8. Stawianie prognoz

Skoro mamy już interaktywne raporty uwidoczniające różne aspekty danych, jesteśmy gotowi do formułowania pierwszych predykcji. Wykonywaniem tego zadania zajmiemy się w czwartym sprincie (patrz Rysunek 8-1). Stawianie prognoz polega na rzutowaniu wiedzy o zdarzeniach z przeszłości na zdarzenia przyszłe przy równoczesnym przejściu od wsadowego przetwarzania danych historycznych do klasyfikacji zdarzeń bieżących w czasie rzeczywistym. Zaczniemy skromnie, odkładając inspirowanie predykcjami rzeczywistych działań do następnego rozdziału.

Poziom 4. — prognozowanie

Rysunek 8-1. Poziom 4. — prognozowanie

Kod przykładowy do tego rozdziału jest dostępny ...

Get Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.