O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.3. Zwiększenie szybkości przetwarzania wyszukanych plików

Problem

Po zastosowaniu rozwiązania opisanego w „9.1. Wyszukiwanie wszystkich plików MP3”, okazało się, że z uwagi na dużą liczbę wyszukanych plików wykonanie na nich zaplanowanej operacji zajmuje bardzo dużo czasu. Trzeba więc zwiększyć szybkość wykonywania danego zadania.

Rozwiązanie

Odpowiedni sposób postępowania został opisany w punkcie „Analiza” „9.2. Przetwarzanie nazw plików zawierających niestandardowe znaki”.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required