O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.12. Walidacja wprowadzanych danych

Problem

Opracowywany skrypt będzie wymagał dostarczania danych (na przykład wprowadzania ich przez użytkownika lub przekazywania z innego programu). Chcąc zapewnić bezpieczeństwo aplikacji i spójność danych, musimy zaimplementować mechanizmy, które sprawdzą, czy dostarczone informacje są zgodne z wymaganiami skryptu.

Rozwiązanie

W zależności od rodzaju dostarczanych danych oraz rygorystyczności mechanizmu weryfikacji wyróżnia się kilka metod walidacji danych.

Do zwykłego porównania wartości z ustalonym wzorcem wystarczą rozwiązania opisane w „6.6. Sprawdzanie równości dwóch wartości”, w „6.7. Sprawdzanie zgodności wartości ze wzorcem”, i w „6.8. Sprawdzanie wartości z użyciem wyrażeń regularnych”.

[[ "$dane_wejsciowe" ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required