Rozdział 23. Ćwiczenia do rozdziału 4.

W Rozdział 4. przedstawiono procesy tworzenia dwóch bardzo prostych komponentów: komponentu encyjnego odwzorowywanego w pojedynczej tabeli bazy danych oraz komponentu sesyjnego pełniącego funkcję fasady wspomnianego komponentu encyjnego. Zadaniem egzemplarzy komponentu encyjnego Cabin jest emulowanie kajuty na statku. Komponent sesyjny TravelAgent pełni funkcję procesu biznesowego współpracującego z encją Cabin.

W „Ćwiczenie 4.1. Pierwsze komponenty w serwerze JBoss” wykorzystamy kod z Rozdział 4. w niezmienionej formie i wdrożymy go w serwerze aplikacji JBoss, gdzie będzie można sprawdzić nasze przykładowe komponenty w działaniu. W „Ćwiczenie 4.1. Pierwsze komponenty w serwerze JBoss” i „Ćwiczenie 4.3. Deklarowanie ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.