Rozdział 24. Ćwiczenia do rozdziału 5.

W Rozdział 4. przedstawiono kompletne procesy wdrażania, tworzenia i korzystania z interfejsu EntityManager (usługi menadżera encji). Obecnie będziemy się posługiwali tym samym komponentem encyjnym Cabin, który wprowadzono w Rozdział 4., ponieważ w ten sposób można najlepiej zilustrować rozwiązania i interfejsy API omówione w Rozdział 5. Zajmiemy się tutaj następującymi zagadnieniami:

  • praktycznym działaniem metod merge(), flush() oraz refresh(),

  • znaczeniem ustawień FlushModeType,

  • różnicami dzielącymi kontekst o zasięgu transakcyjnym od rozszerzonego kontekstu utrwalania,

  • możliwościami stosowania mechanizmów Java Persistence w autonomicznych aplikacjach Javy.

W „Ćwiczenie 5.1. Interakcja z usługą EntityManager” ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.