O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 24. Ćwiczenia do rozdziału 5.

W Rozdział 4. przedstawiono kompletne procesy wdrażania, tworzenia i korzystania z interfejsu EntityManager (usługi menadżera encji). Obecnie będziemy się posługiwali tym samym komponentem encyjnym Cabin, który wprowadzono w Rozdział 4., ponieważ w ten sposób można najlepiej zilustrować rozwiązania i interfejsy API omówione w Rozdział 5. Zajmiemy się tutaj następującymi zagadnieniami:

  • praktycznym działaniem metod merge(), flush() oraz refresh(),

  • znaczeniem ustawień FlushModeType,

  • różnicami dzielącymi kontekst o zasięgu transakcyjnym od rozszerzonego kontekstu utrwalania,

  • możliwościami stosowania mechanizmów Java Persistence w autonomicznych aplikacjach Javy.

W „Ćwiczenie 5.1. Interakcja z usługą EntityManager” ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required