Rozdział 35. Ćwiczenia do rozdziału 17.

W tym rozdziale do EJB zaimplementowane zostaną zmiany dotyczące bezpieczeństwa omówione w Rozdział 17.

Ćwiczenie 17.1. Bezpieczeństwo

To ćwiczenie zabezpiecza system rezerwacji Titan Cruises wprowadzony w „Ćwiczenie 11.4. Stanowy komponent sesyjny” z Rozdział 30. Modyfikacji poddane zostaje komponent ProcessPayment, dzięki czemu jedynie autoryzowani użytkownicy mogą wywoływać operacje związane z płatnością.

Konfiguracja bezpieczeństwa w JBoss

Jeżeli serwer JBoss jest uruchomiony, to należy go wyłączyć. Trzeba będzie wprowadzić kilka modyfikacji, aby umożliwić korzystanie z opcji bezpieczeństwa w tym przykładzie.

Aby wprowadzić zabezpieczenia do serwera aplikacji JBoss, należy najpierw stworzyć domenę bezpieczeństwa ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.