O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 35. Ćwiczenia do rozdziału 17.

W tym rozdziale do EJB zaimplementowane zostaną zmiany dotyczące bezpieczeństwa omówione w Rozdział 17.

Ćwiczenie 17.1. Bezpieczeństwo

To ćwiczenie zabezpiecza system rezerwacji Titan Cruises wprowadzony w „Ćwiczenie 11.4. Stanowy komponent sesyjny” z Rozdział 30. Modyfikacji poddane zostaje komponent ProcessPayment, dzięki czemu jedynie autoryzowani użytkownicy mogą wywoływać operacje związane z płatnością.

Konfiguracja bezpieczeństwa w JBoss

Jeżeli serwer JBoss jest uruchomiony, to należy go wyłączyć. Trzeba będzie wprowadzić kilka modyfikacji, aby umożliwić korzystanie z opcji bezpieczeństwa w tym przykładzie.

Aby wprowadzić zabezpieczenia do serwera aplikacji JBoss, należy najpierw stworzyć domenę bezpieczeństwa ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required