O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przygotowania do lekcji

Zanim zaczniesz, upewnij się, że wszystkie narzędzia i panele są na swoim miejscu. Jeżeli nie, przywróć domyślny układ przestrzeni roboczej — zobacz punkt „Przywracanie domyślnej przestrzeni roboczej Flasha”.

Będziesz pracować z kilkoma plikami z folderu fllekcja09. Sprawdź, czy skopiowałeś folder fllekcje z dołączonej płyty na twardy dysk. Zobacz punkt „Kopiowanie plików z lekcjami”.

Projekt

W tej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required