Rozdział 2. Plikowe operacje wejścia i wyjścia

W tym rozdziale omówione zostaną podstawy czytania z plików i zapisywania do nich. Operacje te są istotą systemu uniksowego. W następnym rozdziale analizie poddane zostaną typowe operacje wejścia i wyjścia, obsługiwane przez standardową bibliotekę języka C, a w Rozdział 4. przedstawione zostaną bardziej zaawansowane i wyspecjalizowane interfejsy wejścia i wyjścia dla plików. Ostatecznie w Rozdział 7. poruszone zostaną zagadnienia dotyczące pracy z plikami i katalogami.

Plik musi zostać wcześniej otwarty, zanim będzie można z niego czytać lub do niego zapisywać. Dla każdego działającego procesu jądro zawiera listę jego otwartych plików. Lista ta zwana jest tablicą plików (ang. file table). Tablica ta ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.