Dodatek B. Uzyskiwanie pomocy

Użytkowanie programu MS Project 2007 może stać się okazją do pierwszego zetknięcia się z koncepcjami zarządzania projektami, takimi jak ścieżka krytyczna („Wyświetlanie ścieżki krytycznej w programie MS Project 2007”) i struktura podziału pracy („Podział pracy”). Dla takich osób program jest podwójnym wyzwaniem — muszą nauczyć się, co robią polecenia i opcje programu, a także co można z nimi zrobić. Użytkownikiem może też być ekspert w zarządzaniu projektami, który potrzebuje jedynie dowiedzieć się, jak wykorzystać funkcje programu do osiągnięcia swoich celów. Dla takich osób nauka korzystania z programu jest ćwiczeniem technicznym — które menu trzeba najpierw rozwinąć, których przycisków nie należy klikać i jak poradzić ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.