O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rzut oka na panel Channels (Kanały)

Aby obejrzeć wybrany kanał obrazu, otwórz panel Channels (Kanały), pokazany na Rysunek 5-2 — jego zakładka znajduje się w jednej grupie z panelem Layers (Warstwy), po prawej stronie ekranu. Jeśli jej nie widzisz, wydaj polecenie Window/Channels (Okno/Kanały). Panel ten wygląda i funkcjonuje podobnie jak panel Layers (Warstwy), z którym zapoznałeś się w Rozdział 3.

Po jednokrotnym kliknięciu dowolnego kanału Photoshop podświetla go, aby zasygnalizować, że jest to kanał aktywny, i na ten czas wyłącza pozostałe kanały (jak na Rysunek 5-2). Wszystko, co od tej pory zrobisz, będzie miało wpływ wyłącznie na zawartość tego jednego kanału. Możliwość odseparowania kanału bardzo się przydaje na przykład wówczas, gdy zależy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required