Skalowanie obrazów

Zmiana rozmiaru obrazu to jedna z tych operacji, które wykonuje się bardzo często, i to niezależnie od rodzaju realizowanego projektu. Dokument można przecież wydrukować, wysłać e-mailem albo opublikować na stronie WWW, a każde z tych zastosowań może wymagać obrazu w innym rozmiarze. Skalowanie obrazów nie jest trudne — Photoshop umożliwia wykonanie tej operacji na wiele różnych sposobów. Wyzwanie polega raczej na tym, by zrobić to bez utraty jakości obrazu.

Owszem, skalowanie można przeprowadzić za pośrednictwem okna dialogowego Save for Web (Zapisz dla internetu) — patrz „Skalowanie zdjęć do wysłania e-mailem i umieszczenia na stronie WWW” — albo okna z ustawieniami drukowania (Często zadawane pytania: Dlaczego nie należy drukować ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.