Zapisywanie ścieżek

Skoro włożyłeś tyle pracy w utworzenie ścieżki, dobrze byłoby ją zapisać, aby móc ją edytować i wykorzystać w przyszłości. Ścieżek można też użyć w połączeniu z innymi elementami projektu, na przykład w postaci masek wektorowych, opisanych w Podpowiedź. Ponieważ ścieżki są obiektami wektorowymi, niemal nie zajmują miejsca w pamięci i mają bardzo nieznaczny wpływ na objętość pliku, możesz więc zapisać ich w dokumencie, ile tylko dusza zapragnie.

Podczas rysowania ścieżki Photoshop przechowuje ją w panelu Paths (Ścieżki) jako tymczasową ścieżkę roboczą (patrz Rysunek 13-10) i wyświetla w oknie dokumentu w postaci cienkiej, szarej linii. Jeśli chciałbyś ukryć tę linię — na przykład po to, by przypadkiem nie zmienić jej kształtu ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.