Tworzenie zaznaczeń i masek na podstawie ścieżek

W Rozdział 4. zapoznałeś się z wieloma narzędziami do tworzenia zaznaczeń w Photoshopie. Są jednak obiekty tak złożone i szczegółowe (jak fragment kolumny pokazany na Rysunek 13-21), że nie sposób ich obrysować przy użyciu zwykłych narzędzi zaznaczeń. Dzieje się tak nie tylko ze względu na złożoność obiektu, ale też na bardzo niewielki kontrast między sąsiadującymi pikselami.

Niewielki kontrast między detalami kolumny na tym zdjęciu sprawia, że zaznaczenie fragmentu fasady (u góry) w tradycyjny sposób jest niemal niemożliwe. W takich przypadkach w sukurs przychodzi narzędzie Pen (Pióro), za pomocą którego można odręcznie narysować ścieżkę wokół dowolnego obiektu (na dole)

Rysunek 13-21. Niewielki kontrast między detalami kolumny na tym zdjęciu sprawia, że zaznaczenie fragmentu fasady (u góry) w tradycyjny sposób jest niemal niemożliwe. W takich przypadkach w sukurs przychodzi narzędzie Pen (Pióro), ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.