Rozdział 5. Rozbudowywanie widoków

W Rozdział 1. przedstawiliśmy krótko działanie widoków i kontrolerów, jak również podstawową obsługę żądania przez Rails. Następnie w Rozdział 2. nieco dokładniej zapoznaliśmy się z kontrolerami, wykorzystaliśmy rusztowania do budowy podstawowych modeli, widoków oraz kontrolerów. W Rozdział 3. oraz Rozdział 4. krótko przedstawiliśmy modele Active Record, dodając relacje potrzebne do pracy aplikacji Photo Share.

Można to łatwo przeoczyć, ale większość funkcji przykładowej aplikacji jest już gotowa. Większość pracy, jaką należy jeszcze wykonać, jest związana z widokami i testowaniem. W tym rozdziale dowiemy się, jak:

  • przejąć kontrolę nad widokami wyświetlanymi przez rusztowanie,

  • obsługiwać relacje w widokach z użyciem ...

Get Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.