Rozdział 9.

Od frontendu monolitycznego do mikrofrontendów — studium przypadku

Załóżmy, że przez ostatnie kilka tygodni czytałeś artykuły, książki, szukałeś przypadków użycia i przygotowałeś parę przykładowych bazowych projektów (ang. proof of concept, POC). Rozmawiałeś ze swoimi przełożonymi, by znaleźć najlepszych ludzi do tego projektu, a nawet przygotowałeś prezentację dla dyrektora ds. technologii, pokazującą korzyści, jakie może przynieść wprowadzenie mikrofrontendów w Twojej platformie. W końcu dostałeś informację, że przydzielono ludzi do tego projektu i możesz planować migrację swojej przestarzałej platformy na mikrofrontendy. Dobra robota! To były długie tygodnie, a Ty wykonałeś wspaniałą pracę, ale to tylko początek bardzo dużego ...

Get Tworzenie mikrofrontendów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.