Rozdział 6. Regularyzacja — regresja tekstu

Nieliniowe zależności pomiędzy kolumnami — świat krzywych

W Rozdział 5. nie kłamaliśmy, podając główne założenie regresji liniowej — relacja pomiędzy dwoma zmiennymi jest tam modelowana linią prostą. Okazuje się natomiast, że regresji liniowej można używać również do wychwytywania relacji niedających się opisać liniami prostymi. Aby to uwidocznić, załóżmy, że posiadamy dane z panelu A Rysunek 6-1.

Z pierwszego wykresu widać jasno, że relacja pomiędzy zmiennymi x i y nie da się dobrze opisać linią prostą. W rzeczy samej, wyrysowanie linii regresji pokazuje wprost, jak bardzo się pomylimy, próbując w ten sposób ująć wzorzec zależności danych — wynik widać w panelu B.

Kolejny wykres pokazuje, że w tak modelowanych ...

Get Uczenie maszynowe dla programistów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.