O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Regularyzacja — regresja tekstu

Nieliniowe zależności pomiędzy kolumnami — świat krzywych

W Rozdział 5. nie kłamaliśmy, podając główne założenie regresji liniowej — relacja pomiędzy dwoma zmiennymi jest tam modelowana linią prostą. Okazuje się natomiast, że regresji liniowej można używać również do wychwytywania relacji niedających się opisać liniami prostymi. Aby to uwidocznić, załóżmy, że posiadamy dane z panelu A Rysunek 6-1.

Z pierwszego wykresu widać jasno, że relacja pomiędzy zmiennymi x i y nie da się dobrze opisać linią prostą. W rzeczy samej, wyrysowanie linii regresji pokazuje wprost, jak bardzo się pomylimy, próbując w ten sposób ująć wzorzec zależności danych — wynik widać w panelu B.

Kolejny wykres pokazuje, że w tak modelowanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required