O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Porównanie modeli

SVM — maszyna wektorów nośnych

W Rozdział 3. wprowadziliśmy pojęcie granicy decyzyjnej i zauważyliśmy, że problemy, w których ta granica nie jest liniowa, są kłopotliwe dla prostych algorytmów klasyfikacji. W Rozdział 6. pokazywaliśmy sposób wykonywania regresji logistycznej, w algorytmie klasyfikacji działającym na zasadzie konstruowania liniowej granicy decyzyjnej. W obu tych rozdziałach obiecywaliśmy opisać technikę o nazwie kernel trick, która nadaje się do rozwiązywania problemów o nieliniowej granicy decyzyjnej. Pora spełnić obietnicę i przedstawić nowy algorytm klasyfikacji, znany pod nazwą maszyny wektorów nośnych albo w skrócie SVM (od ang. support vector machine). Algorytm ten pozwala na wyszukiwanie nieliniowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required