O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podstawy diagramów czynności

Przyjrzyjmy się podstawowym elementom diagramów czynności, modelując przy okazji proces napotkany wcześniej w tej książce, to znaczy czynności zdefiniowane w przypadku użycia opisującym tworzenie konta pamiętnika internetowego. Tabela 3-1 zawiera opis przypadku użycia o nazwie Utwórz nowe konto pamiętnika (oryginalnie była to Tabela 2-2). Proces tworzenia konta pamiętnika internetowego opisują sekcje „Główny przepływ wykonania” oraz „Rozszerzenia”.

Tabela 3-1. Opis przypadku użycia o nazwie Utwórz nowe konto pamiętnika

Nazwa przypadku użycia

Utwórz nowe konto pamiętnika

Powiązane wymagania

Wymaganie A.1.

Kontekst zadaniowy

Nowy lub już istniejący autor żąda od administratora utworzenia nowego konta pamiętnika internetowego. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required