Widoczność

W jaki sposób jedna klasa może wybiórczo udostępniać swoje operacje oraz dane innym? Dzięki użyciu widoczności (ang. visibilityprzyp. tłum.). Po zastosowaniu cech widoczności można kontrolować dostęp do atrybutów, operacji, a nawet całych klas w celu wydajnego wymuszenia hermetyzacji. Więcej informacji na temat przydatności hermetyzacji w obiektowym podejściu do projektowania systemu zostało umieszczonych w podrozdziale zatytułowanym „Hermetyzacja”, we wcześniejszej części tego rozdziału.

Istnieją cztery różne rodzaje widoczności, które mogą zostać zastosowane do elementów modelu UML. Zostały one przedstawione na Rysunek 4-6. Zazwyczaj wymienione poziomy widoczności stosowane są w celu kontrolowania dostępu do atrybutów, operacji ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.