Struktura książki

Układ książki to nie tylko logiczny podział na obszary tematyczne. Kolejność rozdziałów i układ ich treści to zawsze przejście od zagadnień ogólnych do szczegółowych omówień poszczególnych składników. Poniżej przedstawiony jest krótki opis zawartości każdego rozdziału.

Rozdział 1

Bardzo ogólne omówienie produktu, obejmujące „filozofię” podejścia producenta, przegląd dostępnych wersji, przedstawienie nowych i najbardziej zmienionych składników oraz całościowe spojrzenie na architekturę systemu. Rozdział ma zapewnić administratorowi ogólną wiedzę o nowym systemie operacyjnym.

Rozdział 2

Szczegółowe omówienie procedur instalowania produktu w różnych środowiskach. Obejmuje opis Usług wdrażania systemu Windows, znacząco zmienionych ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.