Rozdział 26. Współdzielenie plików w sieci

Niezależnie od tego, czy zbudowaliśmy naszą sieć sami (Rozdział 24.), czy też pracujemy w biurze, w którym ktoś zrobił to za nas (Rozdział 25.), praca w sieci daje mnóstwo korzyści i zabawy. Dysponując siecią, możemy współużytkować pomiędzy różnymi komputerami PC następujące elementy:

  • Drukarki.  Dzięki sieci nie musimy podłączać drukarki do każdego komputera PC; komputery połączone siecią mogą wykorzystywać znacznie mniej drukarek. Jeśli w sieci jest zainstalowanych kilka drukarek — na przykład szybka drukarka laserowa w jednym komputerze, kolorowa drukarka atramentowa w innym — każdy użytkownik sieci może wybrać odpowiednią drukarkę dla określonego dokumentu. Instrukcję instalacji drukarek krok ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.