Rozdział 6. PHP

W niniejszym rozdziale opisane zostały narzędzia obsługi wyrażeń regularnych wzorowanych na języku Perl dostępne w PHP w wersji 4.4.3 oraz 5.1.4. Bazują one na bibliotece PCRE 6.6. Funkcje preg wykorzystują tradycyjny mechanizm dopasowywania NFA. Wyjaśnienie zasad działania tego mechanizmu można znaleźć w rozdziale pod tytułem Rozdział 1.

Obsługiwane metaznaki

Metaznaki oraz metasekwencje dostępne w PHP zostały przedstawione w Tabela 6-1 do Tabela 6-5. Bardziej szczegółowe opisy poszczególnych metaznaków można znaleźć w części zatytułowanej „Metaznaki, tryby oraz konstrukcje”.

Tabela 6-1. Reprezentacje znaków

Sekwencja

Znaczenie

\a

Alarm (dzwonek), \x07

\b

Znak cofnięcia; obsługiwany wyłącznie w klasie znaków, \x08

\e

Znak ESC, \x1B

\n

Znak ...

Get Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.