O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Proste dopasowanie wzorca

Zadaniem wyrażenia regularnego jest dopasowanie i znalezienie wzorca w tekście. Wzorce są różne, od niezwykle prostych do bardzo skomplikowanych. W tym rozdziale poznasz niektóre prostsze sposoby dopasowania wzorca za pomocą:

  • dosłownego ciągu tekstowego,

  • cyfr,

  • liter,

  • dowolnego rodzaju znaków.

Do zademonstrowania wyrażeń regularnych w Rozdział 1. używałem aplikacji sieciowej RegexPal opracowanej przez Stevena Levithana. Natomiast w niniejszym rozdziale będę używał pokazanej na Rysunek 2-1 aplikacji RegExr (http://gskinner.com/RegExr/) przygotowanej przez Granta Skinnera.

Podpowiedź

Każda kolejna strona książki wciąga Cię coraz bardziej w głąb dżungli wyrażeń regularnych. Możesz się jednak zatrzymać i zasmakować ich ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required