Rozdział 2. Proste dopasowanie wzorca

Zadaniem wyrażenia regularnego jest dopasowanie i znalezienie wzorca w tekście. Wzorce są różne, od niezwykle prostych do bardzo skomplikowanych. W tym rozdziale poznasz niektóre prostsze sposoby dopasowania wzorca za pomocą:

  • dosłownego ciągu tekstowego,

  • cyfr,

  • liter,

  • dowolnego rodzaju znaków.

Do zademonstrowania wyrażeń regularnych w Rozdział 1. używałem aplikacji sieciowej RegexPal opracowanej przez Stevena Levithana. Natomiast w niniejszym rozdziale będę używał pokazanej na Rysunek 2-1 aplikacji RegExr (http://gskinner.com/RegExr/) przygotowanej przez Granta Skinnera.

Podpowiedź

Każda kolejna strona książki wciąga Cię coraz bardziej w głąb dżungli wyrażeń regularnych. Możesz się jednak zatrzymać i zasmakować ich ...

Get Wyrażenia regularne. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.