O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Kwantyfikatory

Kwantyfikatory miałeś okazję spotkać już we wcześniejszej części książki; w tym rozdziale przeanalizuję je bardziej szczegółowo.

Tym razem do ćwiczeń wykorzystam aplikację dla systemu Mac OS X o nazwie Reggy (zobacz Rysunek 7-1), której używałeś już w Rozdział 5. W pierwszej kolejności odznacz pole wyboru Match All znajdujące się na pasku stanu wyświetlanym na dole okna aplikacji.

Aplikacja Reggy
Rysunek 7-1. Aplikacja Reggy

Jeżeli nie pracujesz na komputerze Mac, przedstawiane w rozdziale przykłady możesz testować w dowolnych aplikacjach do przetwarzania wyrażeń regularnych, z których korzystałeś we wcześniejszych rozdziałach. W pliku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required