Rozdział 1. Blockchain 1.0, czyli waluta

Stos technologiczny: łańcuch bloków, protokół, waluta

Terminologia dotycząca bitcoina może być myląca, ponieważ słowo to jest używane na oznaczenie trzech różnych rzeczy. Po pierwsze, odnosi się do podstawowej platformy technologicznej w postaci łańcucha bloków. Po drugie, oznacza protokół realizowany na bazie tej technologii i opisujący sposób transferowania aktywów w łańcuchu bloków. Po trzecie, jest nazwą cyfrowej waluty, bitcoina — pierwszej i największej spośród kryptowalut.

Tabela 1.1 zawiera przydatne rozróżnienie tych trzech zastosowań. Pierwszą warstwę stanowi podstawowa technologia łańcucha bloków. Jest on zdecentralizowanym, przejrzystym rejestrem danych transakcyjnych — bazą danych współdzieloną ...

Get Blockchain now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.