Rozdział 5. Zaawansowane koncepcje

Terminologia i pojęcia

Ekonomia łańcucha bloków daje początek wielu nowym pomysłom oraz sprzyja wykorzystywaniu istniejących koncepcji i terminologii w nowatorski sposób. Skłania do wnikliwego przyglądania się definicjom terminów, które od lat były uważane za trwałe i niezmienne, takich jak pieniądz, waluta, własność, rząd, suwerenność i własność intelektualna. Kwestionowanie podstawowych definicji i nadawanie nowych znaczeń terminom sprawia, że pojęcia te mogą być stosowane w bardziej otwarty sposób i skuteczniej dopasowywane do bieżącej sytuacji. Pojęcia związane z łańcuchem bloków są coraz żywsze w umysłach ludzkich i gotowe do zastosowania na uogólnionym poziomie. Rozważmy przykład biblioteki. Na uogólnionym ...

Get Blockchain now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.