Indeks

B

biblioteka dźwięków, Formaty pliku
biblioteka obiektów, Moduł Interface Builder
błędy, Poruszanie paletkami, Recenzja aplikacji

C

cena aplikacji, Recenzja aplikacji
certyfikat, Recenzja aplikacji
CPC, Cost Per Click, Reklamy płatne
Creative Commons Sample Plus, Formaty pliku
CTR, Reklamy płatne
częstotliwość próbkowania, ...

Get Dotknij, przesuń, potrząśnij. Od pomysłu do gry na iPhone'a i iPada now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.