Rozdział 23. Debugowanie

cc2e.com/2361

W tym rozdziale

Podobne tematy

Debugowanie jest dwa razy trudniejsze niż napisanie pierwszej wersji kodu. Jeżeli więc piszesz kod najlepiej, jak potrafisz, to — z definicji — jego debugowanie jest dla Ciebie zbyt trudne.

Brian W. Kernighan

Debugowanie to proces identyfikowania przyczyn błędów i naprawiania programu — różni się więc od testowania, które prowadzi jedynie do wykrycia defektu. W niektórych projektach debugowanie zajmuje połowę całkowitego czasu pracy ...

Get Kod doskona?y. Jak tworzy? oprogramowanie pozbawione b??dów. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.