Rozdział 4. Analiza przypadku kampanii PPC: BodyGlove.com

W tym rozdziale pokażemy sposób wykorzystania w praktyce poznanych w Rozdział 3. technik optymalizacji płatnych kampanii, a także technik poprawy współczynnika konwersji — z tymi metodami zapoznamy się w Rozdział 5. Dowiemy się również, jak można skorzystać z metryk w celu kierowania przedsięwzięciami związanymi z optymalizacją (zagadnienie to zostanie opisane dokładniej w Rozdział 10.). W niniejszym rozdziale zamieszczono analizę przypadku, która ilustruje sposoby maksymalizacji budżetu na płatną reklamę.

Optymalizacja kampanii PPC serwisu Body Glove

Firma Body Glove International produkuje materiały ochronne wysokiej jakości przeznaczone dla ludzi i obiektów. W 2001 roku firma ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.