Zmiana sposobu działania powłoki za pomocą instrukcji set, shopt i zmiennych środowiskowych

Tabela A-8 zawiera informacje pochodzące z Tabela A-5, Tabela A-6 i Tabela A-7 zestawione w taki sposób, aby można było szybko odszukać określony rodzaj zmiany w ustawieniach oraz odpowiadający mu mechanizm konfiguracji. Opcje zostały zgrupowane pod względem pełnionych funkcji. Warto chociażby pobieżnie przejrzeć zawartość tabeli i wyrobić sobie ogólne pojęcie o tym, jakie zmiany konfiguracyjne zostały w niej zawarte.

Kolumna Opcja set zawiera opcje, które mogą być włączane za pomocą polecenia set -par. Wszystkie opcje, poza specjalnie oznaczonymi, są domyślnie wyłączone. W kolumnie Pełna nazwa set są wymienione parametry polecenia set, które można wykorzystać ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.