Rozdział 12. Rozwiązania związane z łańcuchem bloków

Aby jeszcze lepiej zrozumieć system bitcoina, popatrz na niego jak na platformę rozwoju rozwiązań. Obecnie wiele osób posługuje się nazwą „łańcuch bloków” do określania dowolnej platformy rozwoju rozwiązań zgodnej z zasadami projektowymi bitcoina. Nazwa ta jest często błędnie stosowana i używana do wielu technologii, które nie mają podstawowych cech łańcucha bloków z systemu bitcoina.

W tym rozdziale poznasz funkcje zapewniane przez łańcuch bloków z systemu bitcoina traktowany jako platforma rozwoju rozwiązań. Przyjrzysz się używanym do budowania rozwiązań podstawowym komponentom stanowiącym cegiełki każdej technologii związanej z łańcuchem bloków. Poznasz też kilka ważnych zastosowań opartych ...

Get Bitcoin dla zaawansowanych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.