Rozdział 2. Pakiet java.util.function

W poprzednim rozdziale omówiłem podstawowe wiadomości na temat składni wyrażeń lambda i referencji do metod. Jedna z najważniejszych zasad głosi, że zawsze musi być jakiś kontekst. Wyrażenia lambda i referencje do metod zawsze są powiązane z funkcyjnymi interfejsami, które dostarczają informacji na temat implementowanej pojedynczej abstrakcyjnej metody.

Podczas gdy w bibliotece standardowej Javy znajduje się wiele interfejsów zawierających tylko jedną abstrakcyjną metodę, a więc funkcyjnych, dodano jeszcze jeden nowy pakiet, który obejmuje tylko funkcyjne interfejsy wykorzystywane w wielu innych miejscach biblioteki. Ten pakiet nosi nazwę java.util.function.

Znajdujące się w pakiecie java.util.function

Get Nowoczesne receptury w Javie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.