Rozdział 7. Plikowe wejście i wyjście

Nieblokujący (czyli „nowy”) pakiet wejścia – wyjścia, o nazwie NIO, został dodany do J2SE 1.4[1]. Wprowadzone w Javie 7 rozszerzenie NIO.2 przyniosło nowe klasy do pracy z plikami i katalogami. Wśród nowości znalazł się też pakiet java.nio.file, który jest tematem tego rozdziału. Część należących do tego pakietu klas, na przykład java.nio.files.File, została w Javie 8 wzbogacona o metody pracujące ze strumieniami.

Niestety w tym miejscu metafora strumienia z programowania funkcyjnego koliduje z pojęciem o takiej samej nazwie odnoszącym się do wejścia i wyjścia, co może być przyczyną licznych nieporozumień. Na przykład interfejs java.nio.file.DirectoryStream nie ma nic wspólnego ze strumieniami funkcyjnymi. ...

Get Nowoczesne receptury w Javie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.