W jaki sposób zorganizowano tę książkę?

Niniejsza książka składa się z 10 rozdziałów. Jest podzielona na dwie części, z których każda skupia się na innym aspekcie optymalizacji serwisów internetowych: marketingu SEM i wydajności witryn internetowych (choć są to oddzielne zagadnienia, pozostają ze sobą związane). Książki nie trzeba czytać po kolei, chociaż niektóre rozdziały bazują na poprzednich (na przykład Rozdział 4. bazuje na Rozdział 2.).

Część I, na którą składa się pierwszych pięć rozdziałów książki, jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie marketingu internetowego, chcących poprawić widoczność oraz współczynniki konwersji swoich serwisów. Część II, „Optymalizacja wydajności stron WWW”, składająca się z kolejnych czterech rozdziałów ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.